نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استایار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22105/dmor.2021.270180.1307

چکیده

هدف:هدف اصلی از این پژوهش، شناسایی و استخراج شاخص‌های کلیدی عملکرد در لجستیک بشردوستانه، ارزیابی شاخص‌ها و تبیین ارتباط میان آن‌ها با بکارگیری رویکرد تحلیل مسیر و تکنیک‌های تصمیم‌گیری دیمتل فازی و سوارا و ترسیم طرح کلی فرصت‌های پژوهشی آینده سنجش عملکرد در لجستیک بشردوستانه می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش:پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها، پیمایشی- توصیفی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش را خبرگان، مدیران و متخصصان سازمان‌های امداد و نجات کشور در زمینه‌ی مسائل مرتبط و درگیر در سیستم زنجیره تأمین و لجستیک بشردوستانه و تقریباً 90 نفر تشکیل می‌دهند که سعی شده با انتخاب یک نمونه‌ی قابل‌قبول و قابل تعمیم از خبرگان، پرسشنامه‌ها به صورت تصادفی ساده، توزیع، و جمع‌آوری شوند.

یافته‌ها:یافته نهایی تحلیل روابط نشان داد که "زمان اهداء تا تحویل" از نظر تأثیرگذاری بر دیگر شاخص‌ها به عنوان تاثیرگذارترین شاخص می‌باشد. نهایتاً با عنایت به حساسیت رتبه‌بندی این شاخص‌ها از نظر اهمیت، از نظرات 20 خبره و متخصص و تکنیک تصمیم‌گیری سوارا استفاده شد. خروجی نهایی این تکنیک نشان از استخراج شاخص عملکردی چهارم یعنی "دقت ارزیابی شامل: سرعت و دقت اهدای متعهد و اقلام امدادی تحویل‌داده‌شده به ذینفعان و چگونگی ارزیابی نیاز ذینفعان توسط کارکنان" با بیشترین وزن در رتبه اول به عنوان مهم‌ترین شاخص عملکردی لجستیک بشردوستانه و شاخص عملکردی دوم یعنی "زمان اهداء شامل: زمان تحویل اقلام امدادی در کشور مقصد پس از یک اهداء و خاطرجمعی از اهداء آن" در رتبه آخر اهمیت دارد.

اصالت/ارزش افزوده علمی:در این پژوهش به ارزیابی و رتبه‌بندی شاخص‌های عملکردی در لجستیک بشردوستانه با بکارگیری رویکرد ترکیبی تحلیل مسیر و تکنیک‌های تصمیم‌گیری (دیمتل فازی و سوارا) پرداخته شد و بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation and ranking of performance indicators in humanitarian logistics using path analysis, fuzzy DEMATEL and SWARA

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ajalli 1
  • Nima Saberifard 2
  • Babak Zinati 3

1 Assistant Professor, Department of Management, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran,

2 University Lecturer & Ph.D. Student in Industrial Management, Rasht Branch, Islamic Azad University ,Rasht, Iran

3 Ph.D. Student in Industrial Management, Rasht Branch, Islamic Azad University ,Rasht, Iran

چکیده [English]

Purpose: Performance measurement in humanitarian logistics is considered as one of the basic elements of successful humanitarian operations at operational, tactical and strategic levels. The main purpose of this research is to identify and to extract key performance indicators in humanitarian logistics, evaluating the indicators and explaining the relationship between them using path analysis approach and decision-making techniques of Fuzzy DEMATEL and SWARA and outline future research opportunities to measure performance in humanitarian logistics.

Methodology: Therefore, after reviewing the literature and identifying four performance indicators in humanitarian logistics (application coverage, donation time to delivery, financial efficiency, evaluation accuracy) and collecting the views of 60 experts, experts and specialists of the country's rescue units with a questionnaire, the mentioned indicators were tested using path analysis approach and SPLS software. The output of path analysis showed the positive effect of all indicators in the studied organization. Then, causal relationships between indicators with 12 experts' views and using fuzzy DEMATEL technique were analyzed.

Findings: The final finding of relationship analysis showed that "donation to delivery time" is the most influential indicator in terms of influencing other indicators. Finally, considering the sensitivity of ranking these indicators in terms of importance, the opinions of 20 experts and decision-making techniques SWARA used. The final output of this technique indicates the extraction of the fourth functional index i.e. "evaluation accuracy includes: speed and accuracy of committed donation and relief items delivered to stakeholders and how to assess the needs of stakeholders by employees" with the highest weight in the first rank as the most important functional indicator of humanitarian logistics and the second functional index i.e. "donation time includes "The delivery time of relief items in the country of destination after a donation and the collective remembrance of the donation" is important in the last rank.

Originality: In this study, performance indicators in humanitarian logistics were evaluated and ranked using a combined approach of path analysis and decision-making techniques (fuzzy DEMATEL and SWARA) and based on the research results, executive and research proposals were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indicators
  • Humanitarian logistics
  • Disasters
  • path analysis
  • fuzzy Dematel
  • SWARA