نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 گروه حسابداری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22105/dmor.2021.296381.1451

چکیده

هدف: هدف مقاله حاضر طراحی مدل بهینه‌سازی شبکه تأمین حلقه بسته سبز در صنعت لبنیات دامداران با استفاده از برنامه-ریزی آرمانی فازی است.

روش‌شناسی پژوهش: مقاله حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده‌ها و نحوه اجرای تحقیق مدل‌سازی ریاضی با رویکردبرنامه‌ریزی آرمانی فازی است و به بهینه‌سازی شبکه تأمین حلقه بسته سبز در صنعت دامداران پرداخته است. جامعه و نمونه آماری را ۱۵ نفر از خبرگان صنایع لبنی دامداران، که حداقل دارای ده سال سابقه اجرایی در این صنایع و ارزیابی شبکه تأمین را دارند، همچنین اساتید دانشگاهی متخصص در حوزه شبکه تأمین حلقه بسته سبز تشکیل می‌دهند.

یافته ‎ها: نتایج مدل‌سازی و حل مدل عددی، اهمیت نقش بُعد مالی و در نظر گرفتن هم‌زمان ابعاد زیست‌محیطی، مالی و اجتماعی در مدل ریاضی برای کسب مزیت رقابتی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز را در پی دارد. همچنین پارامترهای هزینه در عملکرد اقتصادی برنامه اصلی زنجیره تأمین تأثیر مثبتی دارد، اما با بررسی این پارامترها در تحلیل حساسیت باعث افت عملکرد تولید در ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی می‌گردد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: دانش افزایی پژوهش از دیدگاه کاربردی می‌تواند اطلاعات مهمی را برای تصمیم‌گیران، مدیران ارشد صنعت لبنیات کشور در خصوص بهینه‌سازی شبکه تأمین سبز و حفظ محیط‌زیست فراهم آورد. جنبه نوآوری پژوهش حاضر طراحی مدل چهار هدفه، جهت کمینه‌سازی هزینه‌های اقتصادی؛ میزان انتشار گازهای آلاینده در سراسر شبکه زیست‌محیطی، میزان صدمات اجتماعی و حداکثر کردن درآمد کل حاصل از فروش محصولات در طول شبکه تأمین با استفاده از مدل‌سازی ریاضی برنامه‌ریزی آرمانی فازی است. مدل‌سازی مسأله برنامه‌ریزی آرمانی فازی در یک شبکه تأمین چند سطحی، چند دوره‌ای و چند محصولی با هدف کمینه‌سازی انحرافات نامطلوب هر یک از چهار آرمان از حد مطلوب انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Fuzzy Goal Programming (FGP) model in Green Supply Network Closed Loop (GSNCL)

نویسندگان [English]

  • Shahram Mokhlesabadi 1
  • Mohsen Hashemi gohar 2

1 Ph.D in Industrial Management, Production Production and Operations, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran

2 Department of Accounting ,Shahr-e-Qods branch, Islamic Azad University ,Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this article is to design a GSNCL optimization in the dairy industry of Damdaran using FGP model.

Methodology: This article is applied in terms of purpose and in terms of data type mathematical modeling withfuzzy goal programming approach and has optimized the GSNCL in Damdaran industry. The society and the statistical sample consisted of 15 experts in the dairy industry of Damdaran, who have at least 10 years of executive experience in these industries and evaluation of supply network, as well as academic professors specializing in the field of GSNCL.

Findings: The results of modeling and solving the numerical model, the importance of the role of financial dimension and simultaneous consideration of the environmental, financial and social dimensions in the mathematical model to gain competitive advantage of the GSNCL. Also, cost parameters have a positive effect on the economic performance of the main supply chain program, but by examining these parameters in sensitivity analysis, it causes a decrease in production performance in social and environmental dimensions.

Originality/Value: Knowledge-enhancing research from an applied point of view can provide important information for decision makers, senior managers of dairy industry in the country about optimizing the GSNCL and maintaining the environment. The innovation aspect of the present study is to design a four-objective model to minimize economic costs, emissions of pollutant gases throughout the living network, the amount of social damages, and maximize the total revenue generated from the sale of products during the supply network using FGP. Modeling of FGP problem in a multilevel, multi-round and multi-product supply network has been carried out with the aim of minimizing undesirable deviations of each of the four ideals from the desired level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supply Network Closed Loop (GSNCL)
  • Minimization of Deviations
  • Tivari method
  • Fuzzy logic
  • Fuzzy Goal Programming (FGP)