نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات، دانشگاه قم،قم، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی; تولید و عملیات، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری)، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22105/dmor.2021.288357.1409

چکیده

زنجیره تأمین نقش مهمی در کارامدی ارائه محصولات و خدمات دارد. این مقوله در صنعت نفت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که یکی از مزیت‌های رقابتی کشور هم به شمار می‌رود و توسعه آن می‌تواند برای اقتصاد کشور ارزآوری و اشتغال زیادی ایجاد نماید. پژوهش حاضر از نظر جهت‌گیری، کاربردی و از منظر هدف، اکتشافی است. همچنین مبانی فلسفی پژوهش، پراگماتیسم و روش‌شناسی آن آمیخته است. برای اجرای پژوهش در مرحله اول از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت، 16 پیشران‌ کلیدی پژوهش استخراج گردید. پس از غربال با آزمون‌های آماری، 8 عامل حذف گردید و مابقی با تکنیک تحلیل تاثیر متقابل مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر مبنای درجه تاثیرگذاری دو پیشران سیاست‌های تأمین مالی دولت و برنامه‌های شرکت‌های نفتی برای بهبود و به روزرسانی تجهیزات نفتی به عنوان پیشران‌های مهم برای نگاشت سناریوهای زنجیره تأمین صنعت نفت انتخاب شدند. بر مبنای این دو پیشران، چهار سناریو زنجیره تأمین فرصت سوز، زنجیره تأمین منبع محور، زنجیره تأمین نوین و زنجیره تأمین دمده نگاشت یافتند که با توجه به معیارهای چهارگانه ارزیابی سناریوها از نظر احتمال وقوع و کاربست تکنیک کداس، سناریو زنجیره تأمین فرصت سوز به عنوان محتمل ترین سناریو انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Futures Studies of Iran's Oil Industry Supply Chain with Emphasis on Internal Factors

نویسندگان [English]

  • mostafa mahmoodi sharif 1
  • Mohammad Mehdi Rahimian Asl 2
  • Mohammad Hassan Maleki 3

1 MSc in Industrial Management – Operations Research, Qom University, Qom, Iran

2 MSc in Industrial Management - Production and Operations, Institute for Management and Planning Studies (Affiliated to presidency), Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

Supply chain plays an important role in the efficiency of providing products and services. This category is becoming more important in the oil industry, which is one of the competitive advantages of the country, and its development can create a lot of currency and employment for the country's economy. The present research is applied in terms of orientation and exploratory in terms of purpose. Also, the philosophical foundations of research, pragmatism and its methodology are mixed. To conduct the research in the first stage, by reviewing the literature and interviewing oil industry experts, 16 key drivers of the research were extracted. After screening, 8 factors were removed by statistical tests and the rest of the factors were evaluated by Cross Impact Analysis technique. Based on the degree of effectiveness, the two drivers of government financing policies and oil companies' plans to improve and upgrade oil equipment were selected as important drivers for mapping oil industry supply chain scenarios. Based on these two drivers, four scenarios of opportunistic supply chain, resource-oriented supply chain, new supply chain and old supply chain were mapped. According to the four criteria for evaluating scenarios in terms of probability of occurrence and application of Kodas technique, the opportunistic supply chain scenario was selected as the most probable scenario.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Study
  • Internal Faktors
  • Oil Supply Chain
  • Cross Impact Analysis
  • Soft Systems Methodology
  • CODAS