نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه، دانشگاه زند شیراز

2 دانشیار،گروه ریاضی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی زند،شیراز،ایران

10.22105/dmor.2021.278121.1341

چکیده

هدف: در این مقاله مدل‌های هزینه و درآمد برای ارزیابی پروژه‌های عمرانی راه و شهرسازی شهر شیراز با استفاده از تکنیک‌های DEA و DEA-R پیشنهاد می‌شود. امروزه در برخی از پروژه‌ها با داده‌های قابل کنترل و غیر قابل کنترل مواجه هستیم که در این مقاله مدل‌های کارایی هزینه و درآمد با شاخص‌های قابل کنترل و غیرقابل کنترل پیشنهاد شده است.

روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش مدل کارایی هزینه و درآمد با شاخص های قابل کنترل و غیر قابل کنترل در DEA و DEA-R ارائه شده است، همچنین با سنجش کارایی هزینه و درآمد با شاخص های قابل کنترل و غیر قابل کنترل به مقایسه نتایج بین این دو مدل پرداخته شده است.

یافته‎ها: با مقایسه نتایج میان مدل های کارایی هزینه و درآمد با شاخص های قابل کنترل و غیر قابل کنترل در DEA و DEA-R این نتیجه حاصل شد که امکان مقایسه منطقی بین آن ها وجود ندارد، اما مدل های پیشنهادی به منظور این که از نسبت های ورودی به خروجی استفاده می کنند می توانند حائز اهمیت باشد. در برخی از واحد های تصمیم گیرنده ممکن است، رفتار مشابه ای در DEA و DEA-R وجود داشته باشد اما ملاکی برای مقایسه کلی نمی باشد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مقاله مدلی جهت سنجش کارایی هزینه و درآمد با شاخص های قابل کنترل و غیر قابل کنترل ارائه شد که میتواند مقدمه ای برای ارائه مدل های بیشتر برای سنجش کارایی هزینه و درآمد تحت شرایط واقعی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Calculate of Cost and Revenue Efficiency in Projects with controllable and uncontrollable indicators in DEA and DEA-R; A (Case Study of Shiraz Road Construction Projects)

نویسندگان [English]

  • ehsan jamasb 1
  • Mohammadreza Mozaffari 2
  • Kazem Etemad 3

1 Master student in Industrial Engineering majoring in Project Management, Zand University of Shiraz

2 Assoc. Prof. of Mathematical, Islamic Azad University of Shiraz, Shiraz, Iran

3 Asst. Prof. of Industrial Engineering, Zand Non-Profit University of Shiraz, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Abstract

Purpose: This study was carried out to propose cost and revenue models for evaluating road and urban construction and development projects in Shiraz (Iran) using data envelopment analysis, (DEA) and DEA based ratio data, (DEA-R) techniques. Today, we are encountering controllable and uncontrollable data in some projects. In this research, cost and revenue efficiency models were proposed considering controllable and uncontrollable indicators.

Methodology: In this research, cost and revenue efficiency model with controllable and uncontrollable indicators in DEA and DEA-R is presented, also by measuring cost and revenue efficiency with controllable and uncontrollable indicators to compare the results between these two models Been paid.

Findings: By comparing the results between cost and revenue efficiency models with controllable and uncontrollable indicators in DEA and DEA-R, it was concluded that it is not possible to make a logical comparison between them. ,.But the proposed models can be important in order to use the input to output ratios. In some decision-making units, similar behavior may be present in DEA and DEA-R, but it is not a criterion for general comparison.

Originality/Value: In this paper, a model for measuring cost and revenue efficiency with controllable and uncontrollable indicators was presented, which can be an introduction to provide more models for measuring cost and revenue efficiency under real conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: DEA
  • DEA-R
  • Cost efficiency
  • Revenue efficiency
  • project