نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 گروه ریاضی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 گروه ریاضی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

10.22105/dmor.2021.267035.1301

چکیده

هدف: در غالب بررسی‌های پایداری بادربرگیری مباحث محیطی، اجتماعی و اقتصادی، علاوه بر خروجی‌های مطلوب، خروجی‌های نامطلوبی هم ایجاد می‌شود که مانعی برای توسعه پایدار محسوب می‌شود. در این راستا هدف از این بررسی ارائه یک روش تحلیل پوششی داده‌ها با در نظر گرفتن صورت‌های متفاوتی از دسترسی‌پذیری ضعیف برای خروجی‌های نامطلوب به‌منظور حرکت در جهت پایداری می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: با ارائه یک روش مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها، عملکرد پایداری در سه بعد محیطی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین عملکرد پایداری کل به‌طور هم‌زمان در حالی بررسی می‌شود که خروجی‌های نامطلوب با صورت‌های متفاوتی از دسترسی‌پذیری ضعیف حضور دارند. عملکرد پایداری شرکت‌های گاز استانی نیز با استفاده از تکنیک پیشنهادی مورد برسی قرار می گیرد.

یافته‎ها: نتایج نشان می‌دهد روش مطرح‌شده در تحلیل عملکرد پایداری و ابعاد آن در حضور خروجی‌های نامطلوب کارا می‌باشد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: تحلیل پوششی داده‌ها به ارائه انواع دسترسی‌پذیری برای به حداقل رساندن خروجی‌های نامطلوب و گام برداشتن به سمت بهینگی می‌پردازد. در این مطالعه به‌منظور تحلیل پایداری، مدل یکپارچه‌ای با صورت‌های متفاوتی از دسترسی‌پذیری ضعیف ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sustainability Performance Analysis with Different Forms of Weak Disposability of Undesirable Outputs: A Case Study of Provincial Gas Companies

نویسندگان [English]

  • Somayye Karimi Omshi 1
  • Sohrab Kordrostami 1
  • Alireza Amirteimoori 2
  • Armin Ghane Kanafi 3

1 Department of Mathematics, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

2 Department of Mathematics, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

3 Department of Mathematics, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: In the most investigations of sustainability, including environmental, social and economic issues, in addition to the desirable outputs, undesirable outputs are also presented, which is an obstacle to sustainable development. In this regard, the purpose of this paper is providing an approach based on data envelopment analysis (DEA) with different forms of weak disposability of undesirable outputs to move towards sustainability.

Methodology: Presenting a DEA-based model, the sustainability and performance of each dimension of sustainability are calculated simultaneously, while undesirable outputs are present with different forms of weak disposability. The sustainability performance of provincial gas companies is examined using the proposed technique.

Findings: The results show that the proposed method in the performance analysis of sustainability and its dimensions is efficient when undesirable outputs are presented.

Originality/Value: DEA provides a variety of disposability to minimize undesirable outputs and moves to optimize. In this study, an integrated approach with different forms of weak disposability is presented to analyze sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Sustainability
  • Undesirable Output
  • Weak Disposability