نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم وتحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22105/dmor.2021.277153.1338

چکیده

هدف: پژوهش پیش روی به دنبال شناسایی ساختار، نحوه تعاملات آن‌ها و بررسی عواملی است که میزان باز بودن مرزهای زیست‌بوم تحقیق و توسعه باز را نشان دهد. بدین منظور، حوزه نانو فناوری ایران به‌عنوان حوزه موردمطالعه انتخاب‌شده است.
روش‌شناسی پژوهش: گردآوری داده‌های تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه‌ای (مراجعه به اسناد موجود و مطالعه تحقیقات پیشین)، مصاحبه باز و پرسشنامه‌های نیمه ساختاریافته انجام‌شده است. جامعه آماری ۱۵ نفره از طریق روش قضاوتی-هدفمند انتخاب‌شده‌اند که شامل: خبرگان دانشگاهی (اساتید سیاست‌های تحقیق و توسعه)، مدیران (بنگاه‌های دارای گواهینامه نانومقیاس) و سیاست‌گذاران در حوزه نانو فناوری (ستاد ویژه نانو فناوری)‌ است. داده‌های کیفیِ به‌دست‌آمده از مصاحبه با خبرگان از روش نظریه داده بنیاد در نرم‌افزار اطلس‌تی‌آی، روابط متقابل بین عوامل از روش دیمتل فازی در نرم‌افزار اکسل و انتخاب بهترین گزینه و رتبه‌بندی زیرمعیارهای مؤثر در پایش مرزهای زیست‌بوم از روش تحلیل شبکه با رویکرد دیمتل فازی در نرم‌افزار سوپردسیژن مورد تحلیل قرارگرفته است.
یافته‎ ها: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ساختار زیست‌بوم تحقیق و توسعه در حوزه نانو فناوری ایران دارای بُعد زیست‌بومی، متشکل از زیر بوم‌های: منابع انسانی، زیرساخت، منابع مالی و حکمرانی و بُعد عملکردی، متشکل از تجاری‌سازی، تولیدات علمی و ثبت اختراع است. همچنین بهترین گزینه در پایش مرزهای تحقیق و توسعه باز در حوزه نانو فناوری بُعد عملکردی و زیرمعیار تجاری‌سازی، دارای بیشترین وزن در پایش را دارا است.
اصالت/ارزش افزوده علمی: علاوه بر آنکه به سیاست‌گذاران این امکان را می‌دهد تا سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذشده در طول زمان را در این حوزه مورد ارزیابی و اندازه‌گیری قرار دهند، به مدیران بنگاه‌ها نیز کمک می‌نماید تا منابع و جریان‌های دانشی و فناورانه خود را به‌منظور یادگیری، همکاری و انتقال از بنگاه‌های بیرونی و بالعکس مدیریت نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A mixed approach of open R&D ecosystem case study: Iran`s nanotechnology

نویسندگان [English]

  • Pourya Abbasi 1
  • Reza Radfar 2
  • Abbas Toloei Eshlaghi 3
  • Nazanin Pilehvari Salmasi 4

1 Department of Technology Management, Faculty of Management and Economy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Technology Management, Faculty of Management & Economy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Department of Industrial Management, Faculty of Management & Economy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Department of Industrial Management, Faculty of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The present research seeks to identify the structure, how they interact and examine the factors that show the openness of the boundaries of the ecosystem of open R&D. For this purpose, the field of nanotechnology in Iran has been selected as the field of study.
Methodology: In terms of research method, this research is mixed and in terms of result, it is an application that has been done with the approach of Grandad theory, and research data were collected through library studies (a reference to existing documents and study of previous research), open interviews, and three semi-structured questionnaires.The statistical population is selected through a judgment-targeted method.7 academic experts (professors of R&D policies), 4 entrepreneurs(nanoscale-certified firms), and 4 policymakers in the nanotechnology sector (National Nanotechnology Initiative) were interviewed.Analysis of qualitative data obtained from open interviews with experts in Atlas.ti software, analysis of interrelationships through the Fuzzy-DEMATEL method in Exell, and analysis of the best decision and ranking of effective criteria for Monitoring the openness of the research and development ecosystem is performed by network analysis based on Fuzzy-DEMATEL method (DANP) in SuperDecision software.
Findings: The findings of this study show that the structure of the R&D ecosystem in Iran`s nanotechnology has ecosystemic dimensions which consist of Human resources, Infrastructure, Financial resources, Governance as well as performance dimensions which consist of commercialization, scientific works, and patents as IP. Another finding of this study is that the Performance dimension has the greatest impact on reopening the frontiers of R&D in Iran's nanotechnology and the commercialization criteria have the highest weight to monitor the R&D ecosystem.
Originality/Value: In addition to enabling policymakers to evaluate and measure policies and decisions made over time, it also helps companies streamline their knowledge and technology resources to learn, collaborate, and transfer Manage foreign companies and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed Approach
  • Open Research and Development
  • Research and Development Ecosystem