نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گرایش پژوهش عملیاتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار پژوهشکده مطالعات و فناوری‌ها نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

10.22105/dmor.2021.286722.1400

چکیده

هدف: بر همگان واضح و مبرهن است که در این دوران یکی از عامل کلیدی رشد اقتصادی کشورها، اقتصاد دانش‌بنیان است و در این بین وجود شرکت‌های دانش‌بنیان زیرساخت اصلی حصول این مهم را شکل می‌دهد. این مقاله با هدف توسعه شرکت‌های دانش-بنیان با تاکید بر فرایندهای کسب و کار آنها انجام شد.

روششناسی: بدین منظور با مرور ادبی به بررسی فرایندهای کسب و کار پرداخته شد و به خاطر جامعیت مدل EFQM جهت بررسی بیشتر انتخاب شد. سپس با 9شرکت، به عنوان نمونه‌های هدفمند، مستقر در مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مصاحبه و آسیب‌های این شرکت‌ها شناسایی شد. در ادامه مکانیزم‌های تصمیم‌گیری و هماهنگی با توجه به یکپارچگی فرآیندهای سازمانی، برنامه‌ها و رویکردهای شرکت‌های بزرگ در اظهارنامه جایزه تعالی سازمان بررسی و رویکردهای مورد استفاده این شرکت‌ها استخراج و دسته‌بندی شدند. در این مسیر از نظرات خبرگان این حوزه نیز به منظور تعدیل برنامه‌ها و رویکردها استفاده شد. در نهایت به منظور بررسی فرایندهای کلیدی کسب ‌و کارهای دانش‌بنیان، مدلی مبتنی بر پویایی‌شناسی سیستم طراحی شد.

یافته‌ها: از آن‌جا که افزایش امتیاز مدل EFQM به منزله افزایش احتمال رشد شرکت در نظر گرفته شده است، لذا می‌توان با استفاده از این مدل برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان راهکارهایی ارائه کرد.

دانش‌افزایی: در این مقاله از مدل‌های شبیه‌سازی و ریاضی برای توسعه عملکرد شرکت‌های دانش بنیان و تحلیل هم‌زمان آسیب-های شرکت ها و مقایسه آن با یک مدل جامع استفاده شده است، به صورتی‌که بتوان راهکارهای مناسب جهت اصلاح فرایندها را پیشبینی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling the business processes of knowledge-based companies

نویسندگان [English]

  • sahar jafari 1
  • amir azarfar 2
  • jamal khani jazani 3

1 PhD Student in Industrial Management, Operations Research, Faculty of Management, University of Tehran

2 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Institute of Modern Studies and Technologies, IROST, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: It is clear to everyone that in this period, one of the key factors of economic growth of countries is the knowledge-based economy, and in the meantime, the existence of knowledge-based companies forms the main infrastructure for achieving this important goal. This article was conducted with the aim of developing knowledge-based companies with an emphasis on their business processes.

Methods: For this purpose, business processes were reviewed through a literary review and due to the comprehensiveness of the EFQM model, it was selected for further review. Then, 9 companies were identified as targets, located in the organization's growth center, interviews and the injuries of these companies were identified. Then, decision-making and coordination mechanisms according to the integrity of organizational processes, programs and approaches of large companies in the Excellence Award statement of the organization were reviewed and the approaches used by these companies were extracted and categorized. In this way, the opinions of experts in this field were used to adjust the programs and approaches. Finally, a model based on system dynamics was designed to investigate the key processes of acquiring knowledge-based businesses.

Results: Since increasing the score of EFQM model is considered as increasing the probability of company growth, so it is possible to use this model to provide solutions for the growth of knowledge-based companies.

Contribusion: In this paper, simulation and mathematical models are used to develop the performance of knowledge-based companies and simultaneously analyze the damage of companies and compare it with a comprehensive model, so that appropriate solutions to improve processes can be predicted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Excellence Model
  • Simulation
  • Knowledge-based companies