نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استاد

10.22105/dmor.2021.262540.1287

چکیده

یکی از عمده ترین چالشهای پیش روی ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکرد کارت امتیازی متوازن عدم وجود یکپارچه سازی و استنباطات یکسان از درک برخی از شاخصهادر آن است که وابسته به مدل های ذهنی مدیران می باشد.عدم درک صحیح استراتژی های سازمان ونبود دیدمان مشترکی از این استراتژیها چالشی دیگر است که جهت اجرای صحیح این مدل ، باید به حداقل ممکن برسد. از این رو تحقیق حاضر سعی نموده است تا به بررسی تاثیری که مدلهای ذهنی تصمیم گیرندگان بر شاخصهای ارزیابی عملکرد از منظر کارت امتیازی متوازن و بالتبع آن بر عملکرد سازمانی می گذارد،پرداخته تا از این طریق ضمن ایجاد توسعه و اغنای بیشتر در مدل کارت امتیازی متوازن در راستا کاهش کاستی های ادراکی وتورشی بودن برخی از شاخصها در آن ،امکان سنجش بهتر عملکرد را متناسب با مدلهای ذهنی ارزیابان و تصمیم گیرندگان ، فراهم آورد.در همین راستا، داده ها ی مورد نیاز تحقیق،از طریق پرسشنامه محقق ساخته بین مدیران بانک رفاه در سطح استان گیلان توزیع ومورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . روایی وپایایی پرسشنامه مربوطه،به ترتیب برابر با0.895و 0.603 ومقدار آلفای کرونباخ برابر با 0.850 محاسبه گردید. نتایج حاصل ازاین تحقیق بیانگروجود ارتباط قوی ومستقیم بین مدلهای ذهنی و شاخصهای ارزیابی عملکرد از منظر کارت امتیازی متوازن پایدار وهمینطور عملکرد سازمانی است. وابستگی بیش از 80 درصد ی متغیر عملکرد سازمانی باشاخص مدل ذهنی نیز نشان دهنده تاثیر گذاری بالای این شاخص بر آن است.ضمنا مدل پیشنهادی نهایی این تحقیق وجود ارتباط واسطه ای شاخص مدلهای ذهنی ، مابین مناظر رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار و عملکرد سازمانی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of subjective models on organizational performance and performance appraisal indicators from the perspective of a stable balanced scorecard (Case study of Guilan refah Bank branches).

نویسندگان [English]

  • masome tadris 1
  • Maghsoud Amiri 2
  • hossein rahmanseresht 3
  • amir useli 3

1 student

2 Industrial department, Management and accounting faculty, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

3 professor

چکیده [English]

One of the major challenges facing performance appraisal based on the Balanced Scorecard approach is the lack of uniform integration and inference from understanding some of its indicators, which depend on the mental models of managers. Lack of proper understanding of organizational strategies and lack of common vision of these strategies is another challenge that must be minimized in order to properly implement this model. Therefore, the present study has tried to investigate the effect that decision makers' mental models have on performance appraisal indicators from the perspective of balanced scorecard and consequently on organizational performance, in order to create more development and enrichment in the scorecard model. Balanced in order to reduce the perceptual shortcomings and torsionality of some indicators in it, provided the possibility of better performance measurement in accordance with the mental models of evaluators and decision makers.in this regard, the data required for the research were distributed and analyzed through a researcher-made questionnaire among the managers of the Refah Bank in Gilan province. The validity and reliability of the questionnaire were 0.895 and 0.603, respectively, and Cronbach's alpha was 0.850.The results of this study indicate a strong and direct relationship between mental models and performance appraisal indicators from the perspective of a stable balanced scorecard as well as organizational performance. The dependence of more than 80% of the organizational performance variable on the subject mental model also shows the high impact of this index on it.In addition, the final proposed model of this research shows the existence of an intermediate relationship between the mental models index, the sights of the stable balanced scorecard approach and organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance appraisal
  • Mental Model
  • stable balanced scorecard