نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری. واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22105/dmor.2021.266451.1299

چکیده

کنترل آماری فرآیند مجموعه‌ای توانا از ابزارهای حل مشکل است که باعث ثبات در فرآیندهای تولیدشده و توانایی تولید محصول باکیفیت را بالا می‌برد. نمودارهای کنترل کلاسیک با استفاده از داده‌های دقیق و معین، فرآیندهای تولیدی را در دو گروه «تحت کنترل» یا «خارج از کنترل» قرار می‌دهند، درحالی‌که مجموعه‌های فازی با تعریف توابع عضویت پیوسته و استفاده از داده‌های مبهم و نامعین با بهره‌گیری از اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه‌ای، به‌صورت دسته‌های «تحت کنترل»، «نسبتاً تحت کنترل»، «نسبتاً خارج از کنترل» و «خارج از کنترل» طبقه‌بندی نموده و سطح کیفی محصول را به‌صورت‏ واقعی‏تر بیان می‌کنند. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی می‌باشد و باهدف طراحی مدل کاربردی کنترل آماری فرآیند به روش مد و میانه فازی و مقایسه نتایج آن با روش کلاسیک در شرکت صنعتی داداش برادر تبریز اجراشده است. روش جمع‌آوری اطلاعات برای اجرای مدل از سیستم نمونه‌گیری در ایستگاه بازرسی تبعیت می‌کند و به‌صورت 30 نمونه 50 تایی انواع شکلات است. با توجه به نقص‌های هفت‌گانه شکلات که شامل: رنگ، طعم، ماسیدگی، شکوفه شکر، عوامل بافتی و مواد خارجی می‌باشد، ماهیت شکلات‌های تولیدی مشخص گردید. در روش کلاسیک 28 مورد «تحت کنترل» و فقط 2 مورد «خارج از کنترل» شناسایی گردید، اما در بررسی با روش SPC فازی 20 نمونه «تحت کنترل»، 4 نمونه «نسبتاً تحت کنترل»، 4 نمونه «نسبتاً خارج از کنترل» و 2 نمونه «خارج از کنترل» بودند، این قضیه حساس بودن روش SPC فازی را نسبت به روش کلاسیک نشان می‌دهد و بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهادات کاربردی به شرکت مذکور ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an applied model of Statistical Process Control (SPC) by Fuzzy Mode and Middle Fuzzy and comparing its results with classical Method Case Study: Dadash Baradar Ind. Co.

نویسندگان [English]

  • Bahavar Azarmizad 1
  • Kamaleddin Rahmani 2
  • Alireza Bafandeh Zendeh 2
  • Sirous Fakhimiazer 2

1 Department of Management , Faculty of Management, Economic and Accounting. Tabriz Branch, Islamic Azad University. Tabriz. Iran.

2 Department of Management , Faculty of Management, Economic and Accounting. Tabriz Branch, Islamic Azad University. Tabriz. Iran.

چکیده [English]

Statistical Process Control is a powerful set of problem-solving tools that stabilize production processes and increase the ability to produce high quality product. Classic control diagrams, using precise and definite data, place production processes into two groups »under control« or »out of control«; while Fuzzy sets by defining continuous membership functions and using ambiguous, indefinite data, triangular and trapezoidal Fuzzy numbers, classify into these categories »under control«, »relatively under control«, »relatively out of control« and »out of control« which express the quality level of the product more realistically. This research is an applied and descriptive research with the aim of designing an applied model of Statistical Process Control by Fuzzy Mode and Middle Fuzzy and comparing its results with Classical Method in Dadash Baradar Ind. Co. in Tabriz. This method of data collection to run the model follows the sampling system at the inspection station and is in the form of 30 samples of 50 chocolates. According to the seven defects of chocolate, which include: color, taste, acidity, sugar blossom, tissue factors and foreign substances, the nature of the produced chocolate was determined. In the Classical Method, 28 cases »under control« and only 2 cases »out of control« were identified, but in the study with Fuzzy SPC Method, 20 samples »under control«, 4 samples »relatively under control«, 4 samples »relatively out of control« and 2 samples were »out of control«; This theorem shows the sensitivity of the Fuzzy SPC Method compared to the Classical Method, and based on the research results, practical suggestions have been provided to the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dadash Baradar Ind. Co."
  • Fuzzy SPC"
  • ."
  • Fuzzy Mode"
  • "
  • Middle Fuzzy"