نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد امیدیه، دانشگاه ازاد اسلامی، امیدیه، ایران.

2 گروه ریاضی ، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران.

10.22105/dmor.2021.254802.1245

چکیده

تحقیق حاضر در پی آن است که یک ارائه مدل ریاضی برنامه‌ریزی تولید تجمیعی چند هدفه چند محصولی چندمرحله‌ای برای چند دوره در زنجیره تأمین معکوس تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک ارائه نماید.
اولین تابع هدف مدل مذکور حداقل سازی انواع هزینه، تابع هدف دوم حداکثر سازی کیفیت محصولات تولیدی در زنجیره تامین مذکور، تابع هدف سوم و چهارم به ترتیب بیانگر حداقل کردن مجموع وزنی حداکثر کمبود در میان مشتریان و حداکثر کردن مجموع وزنی حداقل میزان تامین کالا از تامین کنندگان است. در این مدل تابع هدف اول و دوم در حالت عدم قطعیت -استوار فازی احتمالی به روش مالوی بر اساس سناریو نویسی طراحی شده است.
نتایج حاصل از حل مدل ریاضی پیشنهادی کاربردی توسعه یافته با کد نویسی در نرم افزار متلب مورد تایید مسئولین شرکت قطعات بتنی بروجن استحکام واقع شدند که در جدول‌های (16) و (17) آورده شده است.
آنچه در طراحی این مدل که به‌صورت برنامه‌ریزی غیرخطی فرمول شده است، اهمیت دارد و در پژوهش‌های مشابه مشاهده نشده است، وجود مرکز بازسازی و مرکز نگهداری و تعمیرات و درنظر گرفتن توابع هدف برای رضایت مشتریان و تأمین‌کنندگان و نیز توجه به کیفیت محصول دریافت شده از تأمین‌کنندگان و محصول تولیدشده به‌وسیله تولیدکننده می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a multi _objective mathematical model for integrated production planning in a reversible supply chain with the uncertainty approach and using the nsgall meta_industry

نویسندگان [English]

  • Saeid Rezaie moghadam 1
  • Aslan Doosti 2

1 Department of Management, Omidyeh Branch, Islamic Azad University, Omidyeh, Iran.

2 Department of Mathematics, Omidiyeh Branch, Slamic Azad University, Omidiyeh, Iran.

چکیده [English]

.The present study concludes that by designing and presenting a mathematical model of multi-objective cogeneration production planning, multi-stage multi-stage products for several periods in the reverse supply chain under uncertainty conditions were presented using a genetic meta-heuristic algorithm.
The first objective function of the model is to minimize costs, the second objective function is to maximize the quality of products in the supply chain, the third and fourth objective functions are to minimize the total weight of the maximum shortage among customers and to maximize the total weight of the minimum supply. Goods from suppliers. In this model, the first and second objective functions are designed in the case of uncertainty- possible fuzzy stability by Malvey method based on scenario writing
The results of solving the proposed applied mathematical model developed by coding in MATLAB software were approved by the officials of Borujen Strong Stream Concrete Company, which are given in Tables (16) and (17).
What is important in the design of this model, which is formulated in non-linear programming and has not been observed in similar studies, is the existence of a reconstruction center and a maintenance center and considering the satisfaction of customers and suppliers and paying attention to product quality From suppliers and the product produced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-Objective Mathematical Model
  • collective production planning
  • reverse supply chain