نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه ریاضی دانشگاه فنی مهندسی دانشگاه یادگار امام شهر ری ایران

2 گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

3 گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، تهران، ایران

10.22105/dmor.2021.267206.1303

چکیده

در مدل‌های کلاسیک تحلیل پوششی داده‌ها، از یک طرف یک سیستم تولیدی برای اندازه‌گیری کارایی به‌عنوان جعبه سیاه درنظر گرفته می‌شود و توجهی به ساختار داخلی واحدهای تصمیم‌گیرنده در فرایند ارزیابی عملکرد نمی‌شود. با این وجود، در نظر گرفتن ساختار درونی واحدها جهت شناسایی منابع ناکارایی برای محاسبه کارایی اهمیت به‌سزایی دارد. از طرف دیگر، مقادیر مشاهده شده‌ی داده‌های ورودی و خروجی‌ها در مسائل جهان واقعی گاهی نادقیق و مبهم هستند. بنابراین در این مقاله، مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیرنده با ساختار دو مرحله‌ای در محیط فازی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در آن مقادیر ورودی و خروجی برحسب اعداد فازی مثلثی نمایش داده می‌شوند. برای حل مدل تحلیل پوششی داده‌های دومرحله‌ای فازی از رویکرد حساب فازی استفاده می‌شود و یک روش الفبایی برای محاسبه کارایی فازی فرآیندها و کارایی فازی سیستم پیشنهاد می‌گردد. کاربرد مدل پیشنهادی با ارزیابی عملکرد 24 شرکت بیمه تببین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Efficiency evaluation in fuzzy two-stage data envelopment analysis based on fuzzy arithmetic approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kachouei 1
  • hadi bagherzadeh valami 3

1 Department of Mathematics, Yadegar Imam Shahrari University of Technology and Engineering, Iran

3 : Dep. of Applied Mathematics, Yadegar-e-Imam Khomeini (rah), Shahr-Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In classical data envelopment analysis models, a production system for measuring performance is considered as a black box and no attention is paid to the internal structure of decision-making units in the process of evaluation performance. However, it is important to consider the internal structure of the units to identify sources of inefficiency to calculate efficiency. On the other hands, the observed values of input and output data in real world problems are sometimes imprecise and vague. Therefore, in this paper, the network data envelopment analysis model is used in order to evaluate the performance of decision making units with a two-stage structure in a fuzzy environment in which input and output values are displayed in terms of triangular fuzzy numbers. To solve the fuzzy two-stage data envelopment analysis model, the fuzzy arithmetic approach is used and a lexicographic optimization method for calculating the fuzzy efficiency of processes and the fuzzy efficiency of the system is proposed. The application of the proposed model is explained by evaluating the performance of 24 insurance companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two-stage data envelopment analysis
  • Fuzzy Numbers
  • fuzzy arithmetic approach
  • lexicographic method