نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22105/dmor.2021.270853.1310

چکیده

در زنجیره های تامین پیچیده امروزی، در پایدار بودن علاوه بر اهمیت کاهش هزینه ها ، دو منظر اجتماعی و زیست محیطی نیز اهمیت زیادی به دست آورده اند. این تحقیق به دنبال ارائه مدل زنجیره تامین چندسطحی پایدار در بخش تولید محصولات نیروگاهی گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی می باشد.برای مسئله مورد نظر، یک مدل ریاضی ارائه شده است که اهداف آن عبارتند از: حداکثرسازی مسئولیت اجتماعی ،کمینه سازی انتشار آلاینده های زیست محیطی و کمینه سازی هزینه های زنجیره تامین. با توجه به اینکه برنامه ریزی پایدار زنجیره تامین مساله ای Np-Hard است ، از الگوریتم فراابتکاری نهنگ و ژنتیک برای ارائه و حل مدل استفاده کرده ایم.جهت حل مدل ارائه شده، مسائل نمونه آزمایشی در سه گروه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ با توجه داده‌های شرکت اتمسفر طراحی گردیده و نتایج دو الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ و الگوریتم ژنتیک با توجه به شاخصهای مقایسه‌ای کیفیت، پراکندگی، یکنواختی و زمان حل با یکدیگر مقایسه شده‌اند.نتایج نشان داد الگوریتم نهنگ دارای توانایی بالاتر، جهت دستیابی به جوابهای باکیفیت تر و نزدیک بهینه از منظر شاخص کیفیت و اکتشاف و استخراج ناحیه شدنی جواب از منظر شاخص پراکندگی، نسبت به الگوریتم ژنتیک می باشد. نتایج شاخص یکنواختی و زمان حل نیز نشان داد، الگوریتم ژنتیک دارای زمان حل کمتر می باشد و فضای جواب را بصورت یکنواخت تر جستجو می کند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mathematical model of sustainable multilevel supply chain with meta-heuristic algorithm approach (Case study: ATMOSPHERE GROUP : Industrial and Manufacturing Power Plant)

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Rezaee 1
  • Nazanin Pilevari 2

1 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Industrial Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In today's complicated supply chains, in sustainability, in addition to the importance of reducing costs, both social and environmental perspectives have become more important. This research seeks to provide a sustainable multilevel supply chain model for power plant productions in industrial and manufacturing segmentFor this concern, a mathematical model is proposed with three objectives: maximizing social responsibility, minimizing the emission of environmental pollutants and minimizing costs of the supply chain .Given that sustainable supply chain planning is an Np-Hard concern, we have used meta-heuristic algorithms of WHAL and GENETIC to propose and solve the model.Experimental sample in three groups of small, medium and large were solved by the WHALE optimization algorithm and the results were compared with the results of the GENETIC algorithm according to the index of dispersion, uniformity, quality and solving time.The results showed that, compared to GENETIC algorithm, WHAL is highly more able to achieve better quality and near-optimal solutions in terms of quality, exploration and extraction, and dispersion index.The results of uniformity index and solving time also showed that the GENETIC algorithm needs less time for finding the final solution and is able to search for the answers more uniformly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Sustainability
  • Whale Optimization Algorithm