نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران، شاهرود.

10.22105/dmor.2021.255385.1247

چکیده

دراین مقاله با یک مساله برنامه‌ریزی خطی با اعداد فازی شهودی ذوزنقه‌ای نامتقارن سرو کار داریم. در سال‌های اخیر، نویسندگانزیادی به مطالعه بر روی اعداد فازی شهودی ذوزنقه‌ای متقارن پرداختند. آن‌ها بعد از تعریفیک تابع رتبه‌بندی و عملیات حساب بر روی این اعداد، به حل مساله برنامه‌ریزی خطی فازی شهودی پرداختند. اما مشکل اصلی روش آنها این بود که تنها برای اعداد فازی شهودی ذوزنقه‌ای متقارن برقرار بود. حال به منظور رفع این مشکل، ما در این مقاله به ارائه یک حساب جدید و همچنینیک ترتیب جدید برای اعداد فازی شهودی ذوزنقه‌ای نامتقارن می‌پردازیم. در ادامه ما مدل کلی مسائل برنامه‌ریزی خطی با اعداد فازی شهودی ذوزنقه‌ای نامتقارن را ارائه کرده و به اثبات تعدادی از قضایای مهم برای حل آن می‌پردازیم. سپس به ارائه الگوریتم سیمپلکس فازی شهودی پرداخته و در انتها با ارائه دو مثال، کاربرد این رویکرد جدید را نشان داده و برتری آن را نسبت به حالت فازی نشان خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Proposing a new approach for solving intuitionistic fuzzy linear programming problem with non-symmetric parameters

نویسندگان [English]

  • Morteza Goli 1
  • Hadi Nasseri 1
  • Mehrdad Ghaznavi 2

1 Faculty of Mathematical Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.

2 Faculty of Mathematical Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood. Iran.

چکیده [English]

In this paper, we deal with a linear programming problem with non-symmetric trapezoidal intuitionistic fuzzy numbers. In recent years, many authors have studied the symmetric trapezoidal intuitionistic fuzzy numbers. After defining a ranking function and arithmetic operations on these numbers, they solved the intuitionistic fuzzy linear programming problem.But the main problem with their method was that only available for symmetric trapezoidal intuitionistic fuzzy numbers. Now in order to overcome this limitation, in this paper, we present a new arithmetic and a new ordering for non-symmetric trapezoidal intuitionistic fuzzy numbers. Then, we present the general model of an intuitionistic fuzzy linear programming problems and prove a number of important theorems for solving it. Then we present the intuitionistic fuzzy simplex algorithm and finally, by presenting two examples, we will show the application of this new approach and show its superiority over the fuzzy mode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy linear programming
  • Intuitionistic fuzzy arithmetic
  • Trapezoidal intuitionistic fuzzy number
  • Intuitionistic fuzzy linear programming