نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسنده

گروه اقتصاد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

10.22105/dmor.2021.272043.1321

چکیده

در این مطالعه تلاش شد تا با استفاده از داده‌های سالیانه مربوط به کشورهای منتخب OPEC طی بازه زمانی 2000 تا 2019 به بررسی رابطه غیرخطی بین توسعه مالی (بانک محور و بازار محور) و شاخص‌های محیط زیستی با تأکید بر نقش تحقیق و توسعه در کیفیت محیط زیست پرداخته شود. در این راستا، از شاخص ترکیبی کیفیت محیط زیست به عنوان متغیر وابسته در مدل و از رویکرد غیر‌خطی رگرسیون انتقال ملایم پانلی جهت تخمین مدل‌های تحقیق استفاده شد. نتایج بر وجود یک رابطه غیر خطی بین متغیرهای مورد بررسی دلالت دارد و بر اساس آزمون نبود رابطه غیرخطی باقیمانده در نظر گرفتن یک تابع انتقال و یک حد آستانه‌ای که نشان‌دهنده یک مدل دو رژیمی است، برای تفسیر رفتار غیرخطی بین متغیرهای تحقیق پیشنهاد شد. متغیر توسعه مالی (بانک محور و بازار محور) در رژیم حدی اول اثر منفی و در رژیم حدی دوم تأثیر مثبت بر کیفیت محیط زیست داشته‌اند. این بدان معناست که این متغیرها در دو رژیم اول و دوم رفتار همسو و متقارنی از خود نشان نمی-دهند. بر این اساس، رابطه U شکل بین توسعه مالی و کیفیت محیط زیست تأیید می‌شود. با توجه به نوع رابطه بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در دو رژیم، فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. هر یک از متغیرهای باز بودن تجاری و مخارج تحقیق و توسعه نیز در هر دو رژیم حدی به ترتیب تأثیر منفی و مثبت بر شاخص ترکیبی کیفیت محیط زیست دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Threshold Impact of Financial Development on the Composite Environmental Quality Index with Emphasis on the Role of Research and Development: Using multi-criteria decision making and Principal Component Analysis

نویسنده [English]

  • Hossein Ali Fakher

Department of Environmental Economics, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University of Science and Research Branch,, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study has investigated the nonlinear relationship between financial development (bank- and market-oriented) and environmental indicators with inphisis on the role of research and development in environmental quality using annual data for selected OPEC countries over the period of 2000 to 2019. In this regard, a composite environmental quality index is created and used as a dependent variable in the model and, the Panel Smooth Transition Regression Model (PSTR) approach is applied to estimate the research models. The results indicate a non-linear relationship between the studied variables. According to the test of no-remaining nonlinear association, the inclusion of a transfer function with a threshold parameter which is representing a two-regime model, is recommended to determine the nonlinear relationship between variables. Financial development (bank- and market-oriented) in first regime have a positive effect, but by crossing of threshold and entering to second regime it has negative effect on environmental quality. This indicates that these variables do not show symmetrical behavior in the first and second regimes. Accordingly, there is a U-shaped relationship between financial development and environmental quality. Given the relationship between economic growth and environmental quality in the two regimes, the Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis is also confirmed. The trade openness and research and development expenditures in both regimes have negative and positive effects on the composite environmental quality index, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Environmental indicators
  • PCA approach
  • CRITIC approach