نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 گروه ریاضی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

10.22105/dmor.2021.270706.1309

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های ورود به بازارهای بین‌المللی در صنعت پلاستیک است. روش تحقیق این پژوهش، روش اکتشافی- توصیفی می‌باشد و جامعه آماری آن دربرگیرنده مدیران و کارشناسان شرکت‌های کوچک و متوسط در صنعت پلاستیک می‌باشد که عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بجنورد هستند. روش نمونه‌گیری تحقیق، روش گلوله برفی و روش هدفمند بوده و حجم نمونه برابر با 19 نفر می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از شاخص روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از مکانیزم نرخ ناسازگاری تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. بر اساس نتایج به‌دست آمده، استراتژی‌های ورود به بازارهای بین‌المللی در صنعت پلاستیک مشتمل بر هفت استراتژی صادرات، اعطای امتیاز، قرارداد مدیریتی، تولید قراردادی، پروژه‌های اجرایی کلید در دست، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و پیمان‌های استراتژیک و معیارهای انتخاب استراتژی‌های مذکور شامل چهار دسته عوامل مربوط به کشور هدف، عوامل مربوط به محصول، عوامل مربوط به شرکت و عوامل مربوط به کشور مادر، می‌شوند. به علاوه، نتایج تحقیق بیانگر آن است که عوامل مربوط به شرکت، مهمترین معیار در انتخاب استراتژی‌های ورود به بازارهای بین‌المللی بوده و بهترین استراتژی ورود به بازارهای بین‌المللی، صادرات است. یافته‌های این تحقیق به مدیران کمک می‌کند تا استراتژی‌های ورود به بازارهای بین‌المللی را با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به صورت اثربخش و کارآمد ارزیابی، اولویت‌بندی و انتخاب نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing International Markets Entry Strategies in Plastics Industry Using Analytic Hierarchy Process (AHP)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Delbari 1
  • Seyed Alireza Davoodi 2
  • Niloofar Firozeh 1

1 Department of Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.

2 Department of Mathematics, Neyshabur Branch,, Islamic Azad University, Neyshabur , Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and prioritize international markets entry strategies in plastics industry. The research method of the study is explorative-descriptive and its statistical population includes managers and officers working in small and medium-sized enterprises in the plastic industry, which are the members of the Bojnord Chamber of Commerce, Industries, and Mines. The sampling method of the study consists of snowballing sampling and purposive sampling, and the sample size is equal to 19 experts. Data collection instrument was questionnaire, which its validity and reliability were confirmed using content validity ratio and inconsistency ratio mechanism, respectively. To analyze data, Analytic Hierarchy Process (AHP) technique was used. The findings indicate that international markets entry strategies in plastics industry consists of seven strategies, including export, license, management contract, contract manufacturing, turnkey operation, foreign direct investment and strategic alliances, and criteria to select these strategies include four categories of factors related to host country, factors related to product, factors related to company, and factors related to home country. Furthermore, the research findings indicate that the most important criterion to select international markets entry strategies is factors related to company and the best international markets entry strategy is export. The findings of this research help managers to evaluate, prioritize, and select international markets entry strategies using Analytic Hierarchy Process (AHP) technique in an effective and efficient manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • International Markets
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)