نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22105/dmor.2021.236731.1163

چکیده

در مطالعاتی که از تکنیک مرزی تحلیل پوششی دادهها )DEA )استفاده میشود، اغلب رابطهی بین
برآورد کارایی با شاخصهای کلیدی عملکرد مورد آزمایش قرار نمیگیرد. ایندرحالی است که
DEA از ابزارهای مناسب وکارا در زمینهی سنجش و ارزیابی بهرهوری است. بااینوجود، برآورد
رابطهی کارایی با معیارهای عملکرد مالی پذیرفتهشده، میتواند فعالیتهای الگوبرداری، تصمیمات
قیمتگذاری و نظارت قانونی را هدایت کند. بنابراین، این مقاله به ارتباط میان ابرکارایی تحلیل
پوششی دادهها در بانکها با نسبتهای مالی کلیدی میپردازد. همبستگی پایین ممکن است فرصتی
برای شناسایی ناکارایی در تحلیل نسبتهای مالی فراهم سازد. نسبتهای بدست آمده در برآوردهای
کارایی نیز ممکن است به پیشبینی نسبتهای مالی آتی کمک کند. تحلیل پوششی دادهها همچنین
میتواند به منظور شناسایی هدفمند معیارهایی برای تحلیل نسبتهای مالی مورد استفاده قرار گیرد.
در این مقاله فرمول ابرکارایی DEA در دو مدل سودآوری، مورد آزمایش قرار میگیرد. چهار نسبت
خالص درآمد بهره به کل داراییها، سود پس از مالیات به کل داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و
وامهای غیرجاری به کل داراییها، با مدل سودآوری توسعه یافته و همچنین نرخ رشد داراییها در
مدل سودآوری اصلی با مدل برپایه متغیرهای کمکی در تحلیل پوششی دادهها محاسبه
شدهاند و دارای ارتباط قابلتوجهی با برآوردهای کارایی هستند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparison of super-efficiency through data envelopment analysis technique and financial ratios in Iranian stock exchange banks

نویسندگان [English]

  • nasrin bagheri mazraeh 2
  • meysam varzi 3

2 PHD Student of Financial Engineering, Faculty of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 MA Student of Strategic Management, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Most of studies using frontier technique data envelopment analysis (DEA) do not test for the association of efficiency estimation with key performance indicators. This is despite the fact that DEA is one of the most effective tools for measuring and evaluating efficiency. However, identifying efficiency estimates’ associations with commonly accepted financial measures of performance could guide bench-marking activities, pricing decisions, and regulatory monitoring. Therefore, this paper deals with the association of bank DEA
super-efficiency estimates and key financial ratios. Alow correlation may provide an opportunity to identify inefficiencies in analyzing financial ratios. The ratios obtained in efficiency estimates may also help predict future financial ratios. DEA can also be used to objectively identify benchmarks for ratio analysis. In the current article, super-efficiency DEA formulation across two profitability models are systematically tested. Using the
slacks-based measure of DEA, four ratios including net interest income/average total assets, post-tax profit/average total assets, return on average equity, and impaired loans/total assets,were calculated with a developed profitability model; besides,the growth rate of assets was calculated with main profitability model and all the aforementioned ratios addressed a significant association with efficiency estimates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis,
  • Financial Ratios,
  • Efficiency
  • benchmark Ratio
  • banking