نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

10.22105/dmor.2021.258329.1262

چکیده

در دهه اخیر روشهای تصمیم گیری چند معیاره کاربرد قابل توجهی برای ارزیابی واحدهای متعدد با شرح وظایف مشابه داشته است. یکی از روشهای پرکاربرد که بر پایه مبانی ریاضی بنا شده است، روش تاپسیس می باشد. به جهت آنکه سازوکار رتبه بندی در روش تاپسیس بر مبنای فاصله سنجی عملکرد، از ایده آل مثبت و ایده آل منفی می باشد و وجود داده های دورافتاده می تواند تاثیر منفی روی محاسبات بگذارد، در این پژوهش اصلاح روش تاپسیس بگونه ای که بتواند داده های پرت را کنترل نماید، در دستور کار قرار گرفته و الگوریتم اصلاح شده روش تاپسیس، معرفی شده است. با هدف اعتبارسنجی الگوریتم ارائه شده، عملکرد 1951 شعبه بانک کشاورزی در بخش مطالعه موردی، مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج با روش استاندارد تاپسیس، مقایسه شده است. محاسبه روش تاپسیس اصلاح شده با در نظر گرفتن ضرایب مختلف کنترل پراکندگی داده ها و بررسی ضرایب همبستگی، نشان میدهد روش تاپسیس اصلاح شده توانسته است به خوبی داده های دورافتاده را کنترل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modification of TOPSIS method to improve the results of performance evaluation of financial and credit institutions

نویسنده [English]

  • rouhollah kiani ghaleh no

Islamic Azad University, Aliabad katoul, Iran

چکیده [English]

In the last decade, multi-criteria decision making methods have been used extensively to evaluate multiple units with similar task descriptions. One of the most widely used methods, which is based on mathematical principles, is the TOPSIS method. ranking mechanism in TOPSIS method based on performance distance measurement is from positive ideal and negative ideal and the existence of Outlier-data can have a negative impact on the calculations. in this study the modification of TOPSIS method so that Be able to control Outlier-data, is on the agenda. For this purpose modified algorithm TOPSIS method is introduced. With the aim of validating the proposed algorithm, the performance of 1951 branches of agri-Bank in the case study section has been evaluated and the results have been compared with the standard TOPSIS method. Calculation of the modified TOPSIS method by considering different coefficients of data scatter control and examination of the correlation coefficients show that the modified TOPSIS method has been able to control Outlier data well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision Making
  • TOPSIS Technique
  • Outlier data (throw)
  • Bank
  • evaluation