نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 دانشجویی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین - دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان - - گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان، گلپایگان، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین - دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قزوین، قزوین، ایران

10.22105/dmor.2021.254777.1244

چکیده

در پژوهش پیش‌رو، چارچوبی برای ارزیابی عملکرد پروژه‌های کلان بر اساس ابعاد پایداری و با رویکرد چابکی با استفاده از تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، ارائه شده است. بدین منظور، شاخص‌های پایداری، چابکی در مدیریت پروژه و عوامل اصلی موفقیت در مدیریت‌پروژه، شناسایی می‌شود. با محاسبه‌ی عدد کارایی پروژه‌های کلان در هر یک از ابعاد پایداری شامل رویکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، کارایی هر پروژه در رویکرد پایداری و با رسم نمودار ناحیه‌بندی شده مبتنی بر کارایی پروژه‌ها در رویکرد چابکی و عوامل اصلی موفقیت در مدیریت پروژه، عملکرد پروژه‌ها در این دو رویکرد بررسی می‌گردد. روش ارائه شده، در شهرداری اصفهان و برای پروژه‌های کلان حل شده است. نمودار و نتایج کارایی در رویکرد پایداری نشان می‌دهد تنها 3 پروژه از 27 در هر سه رویکرد کارا است. بررسی عملکرد این پروژه‌ها، مدیریت و استراتژی‌ها الگوی مناسبی برای مدیران سایر پروژه‌ها است. علاوه بر آن، تحویل محصول/خدمت در کمترین زمان، تحویل ارزش به مشتری با توسعه‌ی چابکی در مدیریت‌پروژه است. همچنین، برای حفاظت از منابع برای نسل‌های آینده، مدیر پروژه با تخصیص منابع مالی و اجتماعی، آثار زیست‌محیطی پروژه را در جهت توسعه‌ی ‌پایدار کنترل می‌نماید که به معنای پاسخ‌گویی موثر و کارا به مشتری در عین پیروی از الزامات توسعه‌ی پایدار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of large projects based on sustainability dimensions and with an agility approach using data envelopment analysis; Case study of large projects of Isfahan Municipality

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Tahanian 1
  • hasan haleh 2
  • farhad etebari 3
  • behnam vahdani 3

1 phd candidate Islamic Azad University,Qazvin- Department of industrial Engineering,Faculty of Industrial and Mechanical Engineering,Qazvin Branch,Islamic Azad University,Qazvin,Iran

2 Assistant professor Golpayegan University of Technology - - Industrial Engineering Department Golpayegan,Golpayegan University of Technology

3 Assistant professor Islamic Azad University,Qazvin - Department of industrial Engineering,Faculty of Industrial and Mechanical Engineering,Qazvin Branch,Islamic Azad University,Qazvin,Iran

چکیده [English]

In this research, large projects’ performances have been assessed based on sustainability dimensions and with agility approach, using Data Envelopment Analysis. To this end, sustainability indicators, agility indices and project management critical success factors have been identified. By calculating large projects’ efficiency numbers in each of the sustainability dimensions which include financial, social and environmental attitude, projects’ efficiencies in sustainability approach has been gained and also by drawing a regional graph based on agility approach and project management critical success factors, projects’ performances have been evaluated based on these attitudes. The proposed method has been solved in Isfahan Municipality’s large projects. The graph and efficiency results in sustainability approach shows that there are just 3 efficient projects among 27 which are simultaneously efficient in all 3 approaches. Considering these project performances, management and strategies is a good pattern for other managers. In addition, to deliver a product/service in the shortest possible time means to deliver value to the customer by developing agility in project management. Also, to protect resources for future generations, managers control the project’s environmental effects by allocating financial and social resources in order to conform with sustainable development principles which means to be responsive to the customers in an efficient and effective way while meeting the sustainable development requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • project management
  • Agility
  • Sustainability
  • Data Envelopment Analysis