نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

10.22105/dmor.2020.255613.1249

چکیده

در این مقاله به مدل سازی یک مسئله زمان بندی شیفت کاری پرستاران با در نظر گرفتن سطح خدمت رسانی در شرایط عدم قطعیت پرداخته شده است. با توجه به نیاز ضروری بیمارستان ها جهت ارائه خدمات بهتر پرسنل به بیماران، نیاز به در نظر گرفتن ترجیحات پرستاران در زمان بندی شیفت کاری است. از این رو در این مقاله یک مدل چند هدفه با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط به تخصیص پرستاران به شیفت های کاری ارائه شده است که در آن سطح خدمت رسانی به بیماران نیز لحاظ گردیده است. با توجه به غیر قطعی بودن تعداد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان این پارامتر به صورت غیر قطعی در نظر گرفته شده است. جهت ارزیابی خروجی های مدل، دو مثال عددی در سایز کوچک و بزرگ با داده های واقعی بیمارستان لبافی نژاد با بخش 18 نفره و 90 نفره طراحی و برای حل مسئله در سایز کوچک از روش اپسیلون محدودیت استفاده گردیده است. نتایج محاسباتی نشان میدهد که افزایش سطح خدمت رسانی به بیماران با افزایش تعداد کادر درمانی در هر روز و شیفت کاری رابطه مستقیمی دارد. همچنین با توجه به NP-Hard بودن مسئله زمان بندی، حل مسئله بخش 90 نفره با الگوریتم گرگ خاکستری و بر اساس طراحی یک کروموزوم جدید انجام شده است که نتایج حاصله از به کار گیری این روش نشان از وجود 35 جواب کارای مختلف برای برنامه ریزی زمان بندی پرستاران در بیمارستان لبافی نژاد را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Nurse Scheduling Problem Considering Service Level in Uncertain Conditions

نویسندگان [English]

  • Niloofar Khalili
  • Parisa Shahnazari-Shahrezaei
  • Amir Gholam Abri

IAU

چکیده [English]

This paper deals with modeling a nurse scheduling problem considering service level in uncertain conditions. In accord with the urgent need of hospitals to provide better services to patients, it is necessary to consider nurses’ preferences in the work shift scheduling. Hence, a multi-objective model is presented by regarding the rules and regulations related to the assignment of nurses to work shifts, in which the service level to patients is also considered. Due to the uncertainty of the number of patients that refer to the hospital, this parameter is taken uncertain into account. In order to evaluate the output results, two numerical examples in small and large sizes with real data of Labbafinejad Hospital with 18-person and 90-person wards are designed and Epsilon constraint method is used to solve the small-sized problem. Computational results reveal that increasing the service level to patients is directly related to increasing the number of nurses per each shift. Moreover, because of NP-Hard nature of nurse scheduling problem, the large-sized problem (90-person ward) is solved by a Gray Wolf algorithm and on the basis of designing a new chromosome. The results obtained by this method include 35 different efficient solutions for nurse scheduling in this hospital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nurse Scheduling
  • Service Level
  • Gray Wolf Meta-Heuristic Algorithm
  • Uncertainty