ارائه‌ی چارچوب سیاستگذاری فناوری های نوین با استفاده از شناسایی عوامل موثر بر توسعه نظام نوآوری فناورانه با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

توسعه‌ی اقتصادی کشورها با توسعه‌ی فناوری‌های پیشرفته گره خورده‌است. از همین رو سیاستگذاری این فناوری‌ها به یکی از مهمترین دغدغه‌های سیاستگذاران تبدیل شده‌است. نظام نوآوری فناورانه، به عنوان مهمترین رویکرد در سیاستگذاری فناروری، توسعه‌ی بسیار قابل توجهی یافته‌است. بنابراین ضروری است تا با استفاده از شناسایی عوامل اصلی موثر بر نظام نوآوری فناورانه چارچوبی برای سیاستگذاری توسعه ی فناوری های نوین ارائه شود.
در این مقاله به منظور یکپارچه سازی و تجمیع مطالعات پیشین از روش فراترکیب استفاده شد. با استفاده از روش کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری شد. جامعه‌ی آماری این تحقیق 280 مقاله ثبت شده با کلیدواژه‌ی نظام نوآوری فناورانه در پایگاه اسکوپوس تا پایان سال 2018 میلادی است. در پایان از یافته‌های 52 مقاله در چارچوب نهایی استفاده شد. به منظور ارزیابی کیفیت تحقیقات مورد استفاده از روش برنامه مهارت‌های ارزشیابی حیاتی استفاده شد. همچنین با استفاده از شاخص کاپا پایایی تحقیق تائید شد. با توجه به این که چارچوب با بهره گیری از اجزاء و عوامل چارچوب‌های ارائه شده پیشین توسعه یافته‌است، روایی محتوایی برقرار است. بعلاوه، چارچوب توسط 5 نفر از خبرگان حوزه‌ی نوآوری مورد بررسی قرار گرفته و محتوای آن را مورد تائید قرار داده‌اند.
چارچوب جامع نظام نوآوری فناورانه با 10 بعد اصلی و 102 زیر کارکرد مطرح شد. عوامل اصلی مورد اشاره در این چارچوب عبارتند از: توسعه، تبادل و انتشار دانش، فعالیت‌های کارآفرینانه، جهت دهی به تحقیقات، شکل گیری بازار، بسیج منابع، مشروعیت بخشی، سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی، ایجاد ساختار (شبکه ونهادهای واسط)، تضعیف رژیم حاکم و بهره برداری از رژیم حاکم. همچنین توجه به محیط و استفاده از نگاه اقتضایی در واکنش به فرصت‌ها و تهدید‌های محیط علاوه بر توجه به توانمندی‌های نظام نوآوری فناورانه به عنوان عنصر مکمل چارچوب مطرح شد.
توسعه فناوری‌های نوین موضوعی پیچیده و چند وجهی است که نیازمند توجه به همه پویایی‌های موجود در نظام‌های نوآوری است. نگاه تک بعدی به توسعه‌ی فناوری و پرداختن صرف به مواردی مانند خلق دانش و تحقیق و توسعه منجر به توسعه‌ی فناوری نخواهد شد. بنابراین به منظور سیاستگذاری فناوری‌های نوین در کشور، توجه نظام مند به همه عوامل شناسایی شده در این تحقیق، امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a policy framework for high technologies, using Identification of factors affecting the development of a Technological Innovation System with meta-synthesis

نویسندگان [English]

 • mohammad ebrahim sadeghi
 • Mohammad Mousakhani 1
 • Fateme Saghafi 1
 • Mohammad Hasanzade 2
1 Tehran university
2 Tarbiat Modares university
چکیده [English]

economic development of countries is associated with development of high technologies. So policy making for these technologies is one of the most important interests of policy makers. Technological innovation system, as a most important approaches in technology policy, has developed increasingly. Therefore, identification of the most important dimensions in this field to propose policy interventions for development of high technologies is credential. We used metasynthesis to integrate and combine previous studies in the field. The research Statistical population is 280 document with the keyword of technological innovation system in scopus database until end of 2018.at the end, contributions of 52 article used in the final framework.
In order to evaluate the quality of the research, we used Critical Appraisal Skills Program (CASP) method. Also, kappa index used to verify the reliability of the research. Regard to developing the framework by using the elements of previous frameworks, the framework has content validity. Also the content validated by 5 experts in innovation study field. We propose the comprehensive framework of TIS with 10 dimensions and 102 activities. The main dimensions are: development, exchange and diffusion of knowledge, entrepreneurial activities, guidance of search, market formation, resource mobilization, legitimation, policy and coordination, creating structure, weaken the regime, exploit the regime. Also, attention to the context and using the contingent view to response the opportunities and threats was proposed as complementary to the framework. developing high technologies is a very complex and multi-dimensional issue which requires to identify the dynamics of innovation systems. One dimensional perspective to technology development and mere attention to knowledge creation and R&D, would not lead to technology development. Therefore, in order to policy in this field, attention to dimensions and elements which is identified in this study could be very useful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technological Innovation System
 • innovation study
 • Policy intervention
 • MetaSynthesis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399
 • تاریخ دریافت: 13 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 08 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1399