محاسبه شاخص بهره وری لئونبرگر در شبکه دو مرحله ای با حضور محصولات میانی نامطلوب و داده های ورودی غیر قابل کنترل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، واحد کاشمر، موسسه آموزش عالی، کاشمر، ایران

2 گروه ریاضی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

در ادبیات اخیر DEA مطالعات زیادی روی ارزیابی عملکرد سیستم هایی با ساختار شبکه دو مرحله ای انجام شده است. یکی از مباحث مورد علاقه محققان بررسی پسرفت یا پیشرفت تولید در دوره های مجزای زمانی در  ساختار شبکه دو مرحله ای است. شاخص بهره وری لئونبرگر یکی از تکنیک های معرفی شده در این زمینه است. اما محاسبه پسرفت یا پیشرفت تولید در شبکه دو مرحله ای در حضور محصولات میانی نامطلوب و داده های ورودی غیر قابل کنترل کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر حضور محصولات میانی نامطلوب و داده های ورودی غیر قابل کنترل در ارزیابی عملکرد سیستم های شبکه دو مرحله ای با ساختار سری است، زمانی که بحث پسرفت یا پیشرفت سیستم های تولیدی در خلال دوره های مختلف فعالیت مطرح است. بدین منظور، در این مقاله تابع فاصله جهت دار جدیدی را معرفی می کنیم و روشی برای رفع مشکل نشدنی بودن این مدل در دوره های زمانی مجاور پیشنهاد می دهیم. سپس الگوریتمی سه مرحله ای برای محاسبه شاخص بهره وری لئونبرگر در شبکه دو مرحله ای با حضور این داده ها ارائه می دهیم. نهایتا با مثالی ساختگی کاربردی بودن الگوریتم پیشنهادی را نشان می دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of Luenberger productivity index in two-stage network with the presence of undesirable intermediate output and uncontrollable input data

نویسندگان [English]

  • Samira Maleki 1
  • Monavvar Karbalaei Alilou 2
1 Department of Mathematics, Kashmar Institute of Higher Education, Iran
2 Department of Mathematics, Islamic Azad University, Tabriz. Iran.
چکیده [English]

In recent literature, many studies have been performed on DEA performance evaluation of systems with two-stage network structure. One of the topics of interest to researchers is the study of the progress or regress of production over separate time periods in the two-stage network structure. The Luenberger productivity index is one of the techniques introduced in this field. However, the calculation of output or progress in the two-step network in the presence of undesirable intermediate products and uncontrollable input data has received less attention. The main purpose of this paper is to investigate the impact of the presence of undesirable intermediate products and uncontrollable input data in evaluating the performance of two-stage series-structured network systems when discussing the progress or regress of production systems during different periods of activity. For this purpose, in this paper, we introduce a new directional distance function and propose a method to solve this model that is not problematic in the adjacent time periods. Then, we present a three-stage algorithm to calculate the Luenberger productivity index in a two-stage network with the presence of these data. Finally, with an example, we show the applicability of the proposed algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Two-Stage Network
  • . Undesirable Intermediate Products. Uncontrollable Input
  • . LuenbergerProductivity Index

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 28 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1398