دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. محاسبه شاخص بهره وری لئونبرگر در شبکه دو مرحله ای با حضور محصولات میانی نامطلوب و داده های ورودی غیر قابل کنترل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22105/dmor.2020.104018

سمیرا ملکی؛ منور کربلایی علیلو


مقاله پژوهشی - کاربردی

2. ارزیابی دقیق و نادقیق کارایی نسبی پایه یازدهم مدارس غیردولتی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

10.22105/dmor.2020.104106

علیرضا حاجی حسینی؛ علی پایان؛ علی سالاری


مقاله پژوهشی

3. مدلسازی حل مسئله لجستیک امداد بحران در شکستگی سدها - مطالعه موردی سد شهید رجایی ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22105/dmor.2020.206948.1133

سید معین بهاری ساروی؛ رضا حسن زاده


4. ارائه‌ی چارچوب سیاستگذاری فناوری های نوین با استفاده از شناسایی عوامل موثر بر توسعه نظام نوآوری فناورانه با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

10.22105/dmor.2020.221888.1138

محمد ابراهیم صادقی؛ محمد موسی خانی؛ فاطمه ثقفی؛ محمد حسن زاده