دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی - کاربردی

1. رویکرد تحلیل پوششی داده های متمرکز فازی برای تخصیص میزان انتشار با در نظر گرفتن سیاست محدودیت و تجارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.22105/dmor.2020.241090.1192

احسان مومنی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ رضا فرضی پور صائن