تصمیم گیری و تحقیق در عملیات (DMOR) - مقالات آماده انتشار