دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی - کاربردی

1. ارائه روشی برای انتخاب کوتاه ترین مسیر مقید با استفاده از برش های منطقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

سجاد مرادی؛ غلامرضا کرمعلی


2. ارائه یک مدل ریاضی جهت انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با درنظرگیری مسائل کنترل موجودی و قیمت گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1398

امین محمودی؛ فاطمه مجیبیان؛ افروز نوری ثابت


مقاله پژوهشی

3. روشی برای تعیین مجموعه جواب‌های مسائل بهینه‌سازی غیرمحدب از طریق مسئله‌ی دوگان متناظرشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

نرگس عرب الجدیدی


4. طراحی کنترل بهینه برای سیستم های منفرد خطی نامتغیر با زمان با استفاده از توابع متعامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1398

حمید طباطبایی؛ مهدی معماری


مقاله پژوهشی - کاربردی

5. تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور بر اساس مدل دنیسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

زهرا دانش؛ هادی شیرویه زاد؛ نگین برجیس


مقاله پژوهشی

6. مکان یابی چند هدفه در لجستیک امداد رسانی با در نظر گرفتن زیر ساخت های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

رضا حسن زاده؛ شیرین علیزاده