شماره جاری: دوره 4، شماره ویژه 1، تابستان 1398، صفحه 1-86 (شماره ویژه (Special Issue)) 

شماره ویژه:تصمیم‌گیری در مهندسی مالی و ریسک

1. تصمیم‌گیری در مهندسی مالی و ریسک

صفحه 1-2

پرویز سعیدی؛ حسین دیده‎خانی؛ میثم کاویانی؛ حامد آراد؛ محسن ایمنی