داده‌کاوی و مفاهیم مربوط به آن
1. ارزیابی اتوماتیک آزمون‌های تشریحی مبتنی بر رویکردهای محاسباتی و داده کاوی

حسین صدر؛ مژده نظری سلیمان دارابی؛ زینب خداوردیان

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 242-255

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2021.251713.1230

چکیده
  هدف: نمره‏دهی خودکار آزمون‌های تشریحی فرآیند ارزیابی اتوماتیک پاسخ‌های سوالات مبتنی بر متن با استفاده از روش‌های محاسباتی و یادگیری ماشین است. گسترش استفاده از سیستم‌های آموزشی هوشمند و اهمیت ارزیابی نیاز به سیستم‌های خودکار برای نمره‌دهی آزمون‌ها را بیش از پیش افزایش داده است.روش شناسی پژوهش: با توجه به اینکه در فرآیند نمره‌دهی ...  بیشتر