مدل‌های حمل و نقل
مدل‌سازی عددی جریان ترافیک کلان‌نگر براساس پاسخ فیزیولوژیکی راننده با استفاده از یک الگوریتم پخش موج اصلاح‌شده

مرتضی عراقی؛ حسین مهدیزاده؛ صادق مودی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 350-364

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.271141.1313

چکیده
  هدف: در این مقاله یک روش عددی جدید، با استفاده از تکنیک حجم محدود نوع گودونو، نسخه موج شار الگوریتم پخش‌موج اصلاح‌شده با دقت بالا برای حل یک‌بعدی مدل کلان‌نگر مرتبه‌دوم جریان ترافیک ارائه شده‌است.روش‌شناسی پژوهش: از مدل متداول پین-ویتهام و مدل پین-ویتهام مبتنی بر پاسخ فیزیولوژیکی راننده به ‌منظور صحت‌سنجی حل عددی استفاده شده‌است. ...  بیشتر