مدل های بهینه سازی ریاضی
1. یک مدل بهینه سازی ریاضی برای تخصیص خوابگاه های دانشجوئی در شرایط کرونا زیستی

حسن رشیدی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 188-203

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2020.238929.1178

چکیده
  بسیاری از دانشگاه‌های برتر جهان، از هم‌اکنون تصمیم گرفته‌اند که ترم آینده را به‌صورت مجازی برگزار کنند. در کشور ما هم پیش‌بینی‌ها وضعیت قرمزی برای برخی مناطق از لحاظ شیوع کرونا، نشان می‌دهد. همچنین، تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌ها در این مناطق سکونت دارند. بنابراین، در برنامه‌ریزی ترم آینده باید تمرکز بیشتری روی آموزش مجازی ...  بیشتر