مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی
1. الگوبرداری از مدل هزینه سازنده برای برآورد اندازه، زمان و بهای تمام شده پروژه های خدمات مهندسی به منظور قیمت گذاری مناقصه ای

رضا بندریان

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 54-73

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2019.84308

چکیده
  با‌توجه‌ به ‌این‌که وجود انحراف در برآوردهای اولیه از اندازه، زمان و بهای تمام‌شده‌ی پروژه با مقادیر واقعی آن پس‌از اجرای پروژه، دشواری‌های متعددی را برای مناقصه‌گران فراهم می‌آورد، این امر ضرورت به‌کارگیری روش‌هایی را برای افزایش دقت برآوردهای اولیه نمایان می‌کند. به روش‌های مختلفی می‌توان بهای تمام‌شده‌ی پروژه را محاسبه ...  بیشتر