مدل‌سازی ریاضی/ تصادفی/ پویا/احتمالی/فازی
بهبودی در ماشین بردار پشتیبان دوگانه حاشیه-پارامتری

علی سهله؛ مازیار صلاحی؛ صادق اسکندری

دوره 7، شماره 4 ، آبان 1401، ، صفحه 514-503

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.281369.1372

چکیده
  هدف: هدف در این مقاله ارایه یک نوع بهبودیافته از مدل ماشین بردار پشتیبان دوگانه حاشیه-پارامتری به‌منظور بهبود عملکرد کلاس‌بندی است.روش‌شناسی پژوهش: با جایگزین کردن متغیر جدید در تابع هدف، نقاط یک کلاس از ابرصفحه حاشیه-پارامتری کلاس دیگر تا جای ممکن دور می‌شود.یافته‌ها: مدل بهبودیافته  در هر دو حالت خطی و غیرخطی محدب است. همچنین ...  بیشتر