نظریه بازی ها
1. مدل دسته‏ بندی در تعامل انتشار اطلاعات در شبکه‏ های اجتماعی: از دیدگاه نظریه بازی تکاملی

حمیدرضا نویدی؛ مهدی قاسمی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 223-235

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2018.69746

چکیده
  در دنیای واقعی، مسئله انتشار چندین واگیر (به هر چیز قابل انتشار در شبکه اجتماعی گفته می‌شود، ویروس‏های کامپیوتری، اطلاعات، فیلم، ویروس سرماخوردگی و ... می‌توانند به عنوان واگیر در نظر گرفته‏ شوند.) همزمان در یک شبکه اجتماعی دارای اهمیت فراوانی می‏باشد. به دلیل تعداد زیاد واگیرهای منتشر شده‌ی همزمان در یک شبکه اجتماعی و به منظور ...  بیشتر